Pedagogiken

För att få en bra pedagogisk verksamhet där varje barns individuella behov tillgodoses finns två avdelningar, Solen för de yngre barnen och Månen för de äldre barnen. Personalen, som består av förskollärare och barnskötare, är uppdelade i två arbetslag som ansvarar för respektive avdelning men avdelningarna arbetar även gemensamt under dagarna. Förskolechefen har det övergripande ansvaret för hela verksamheten.

Styrdokumentet för verksamheten är läroplanen för förskolan, Lpfö 98 reviderad 18 och Ulvarnas pedagogiska idé. Utifrån dessa styrdokument strävar vi mot att uppnå nedanstående mål i den pedagogiska verksamheten.

I det målinriktade arbetet strävar vi efter att skapa en helhet och ett sammanhang för barnen i vilken de kan utveckla sin identitet och känna sig trygga i. Barnen ska också utveckla sin självständighet, sin empati och sin förmåga att kommunicera med andra människor samt omsorg om vår närmiljö och natur.

En av de viktigaste uppgifterna är att skapa en pedagogisk verksamhet där barnen kan känna att de är lärande individer och att deras intressen och nyfikenhet lyfts fram. I sitt utforskande arbete och i sin kommunikation med andra ska barnen ha tillgång till så många som möjligt av sina sinnen och uttrycksformer.

Det pedagogiska året och kopplingen till läroplanen dokumenteras med hjälp av planeringsunderlag för läsåret, där vi dokumenterar våra prioriterade mål. Med utvärderingsverktyget LOTUS stämmer vi av måluppfyllelsen regelbundet under läsåret, för att i slutet av läsåret knyta ihop säcken genom att analysera vårt resultat och utveckla verksamheten inför nästa läsår!

Våra mål i den pedagogiska verksamheten

1. Skapande

I den skapande verksamheten är upplevelsen det viktiga. Där får barnen tid och möjlighet att uttrycka känslor, tankar, sinnesstämningar och idéer. Därför är det viktigt för oss att barnen alltid har tillgång till många olika material såsom färger, lera, pärlor, papper m.m. På båda avdelningarna finns stafflier där kan flera barn kan måla samtidigt eller tillsammans på en stor målning. Allt material står synligt och lättillgängligt i syfte att låta barnen vara så självständiga som möjligt, men också för att locka och inspirera. Stor vikt läggs på att lyfta fram barnens arbete så att det presenteras på ett trevligt sätt.

2. Naturvetenskap/teknik

På förskolan får barnen använda och prova flera olika tekniska lösningar. Byggleken stimuleras av olika typer av konstruktions-material som barnen får bygga fritt med på stora ytor. På gården ges möjlighet att följa växtprocessen från frö till frukt på träd och buskar. I köksträdgården får barnen vara med och plantera samt skörda potatis eller kryddor som sedan serveras till lunch.

I skogen bredvid har förskolan skapat en naturruta där årstidsväxlingarna och förändringarna i naturen kan ses. De fria aktiviteterna i skogen inbjuder till fantastiska lekmöjligheter, barnen leker oftast alla tillsammans och alla är med. Skogen ger även barnen många olika, positiva upplevelser i form av dofter, lugn, frihet, upplevelser och spänning. Där finns inga material eller redskap som sänder ut signaler om hur leken ska se ut, var leken ska ske, vad leken ska innehålla och med vilka barnen ska leka.

3. Helhet/allsidighet

Med utgångspunkt i barnens frågor, intressen och erfarenheter sker arbetet i att stötta, inspirera och utmana varje barn i deras utforskande arbete. Alla barn på förskolan ska känna de är lärande människor. Förskolan ska erbjuda en tillåtande miljö där barnen kan utveckla sin identitet och känna sig trygga i den. Högtider, traditioner och andra kulturer uppmärksammas genom sagor, lekar och sånger.

4. Hälsa/rörelse

Hand i hand med den språkliga utvecklingen går den motoriska utvecklingen. Stort fokus läggs vid att barnen får träna både fin- och grovmotorik i sin vardag på förskolan. Finmotoriken tränar barnen genom t.ex. fingerramsor, trä pärlor, spela spel, klippa m.m. Material finns tillgängligt för barnen så att de kan arbeta självständigt och utifrån eget intresse.

Sin grovmotorik tränar barnen både ute och inne. Utomhus finns stora ytor, lekredskap och liten kulle som man gärna springer uppför, eller åka pulka på vintertid. Det finns även tillgång till balanscyklar och tvåhjulingar utan trampor. Inomhus finns olika material så som “stenar” och kuddar som barnen kan bygga hinderbanor av.

Att ha en god hygien är viktigt för att hålla sig frisk. Vi arbetar mycket med att lära in goda vanor så som handhygien innan och efter måltid samt efter toalettbesök. Under hösten plockar barnen mycket vinbär från buskarna på gården, som både hamnat direkt i munnen men också blivit god sylt full av c-vitamniner. Viktig vitamin i förkylningstider!

5. Lek

I leken kan barnen upptäcka, utforska och lära utifrån sin egen förmåga. Leken är även ett viktigt pedagogiskt verktyg för att bearbeta händelser och upplevelser och utvecklar bl.a. socialt samspel, empati, skapande, kreativitet och motorik. Barnens lek är även viktig för deras språkutveckling och på förskolan ges barnen utrymme och tid till både styrd och fri lek. ”Leken är grunden för utveckling, lärande och välbefinnande” (I Lpfö 98/18)

6. Matematik

Matematik finns överallt i vår vardag och barnen arbetar ständigt med olika matematiska begrepp utan att vara medvetna om det. I arbetet med barnens matematik skapas utmaningar som passar det enskilda barnets nivåer. Syftet är att stimulera barnens nyfikenhet att undersöka, reflektera och prova olika lösningar. Barnen får möjlighet att utveckla sin förståelse för rum, form, läge och riktning samt grundläggande egenskaper hos mängd, antal, tid, ordning och talbegrepp.

7. Språk/kommunikation

Vägen till ett aktivt användande av språket ser olika ut för olika barn. Den pedagogiska vägledningen och stöttningen är därför individanpassad. För att tydliggöra vårt talade språk används bland annat bilder där vardagliga händelser och föremål beskrivs, så som t.ex. äta mat, samling, toalettbesök, gå ut och gå in. I samlingen utvecklas språket genom ramsor, sånger, prat och lek, där barnen behöver kommunicera på olika sätt. I samlingen är det viktigt att barnen får ett stort talutrymme för att skapa delaktighet och engagemang.

8. Social kompetens/Värdegrund

På förskolan arbetas aktivt med värdegrundsfrågor under hela barnens vardag på förskolan. Varje barn är unikt med egna behov, tankar, intressen och erfarenheter och alla barn ska uppleva att det är viktigt vad de behöver, känner, tänker och vill. Som pedagog behöver man vara lyhörd och ha vida ramar samt inte behandla barnen lika utan ställa dem inför rätt avvägda krav och utmaningar.

För att kunna nå detta mål är det viktigt att barnen har möjlighet att vara för sig själva eller i mindre grupper eller större. Genom att kartlägga barnsäkerheten i vår verksamhet regelbundet förebygger och främjar vi diskriminering, trakasserier och kränkande behandling.

Slutligen

Vi vill att barn, föräldrar och personal ska vara delaktiga i att skapa en trygg, positiv och tillåtande anda på Ulvarna. En sådan miljö ger både vuxna och barn uppmuntran och stöd i sitt fortsatta lärande och i sin utveckling.

Föräldrakooperativet Ulvarna har funnits sedan 1988 och är beläget i Ulvsby, Karlstad. Förskolan är belägen i en fantastisk lantmiljö med skog och öppna marker som grannar runt den röda husknuten.

Adress

Ulvsby 314

655 93 Karlstad

Kontakta oss

054-86 65 56

info@ulvarna.se